Λυρα

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα. 

 Διάρκεια Μαθήματος: 40'

 

 Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια 

 Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: 

α. Θεωρία 

β. Σολφέζ 

γ. Αρμονία 

δ. Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα

 ε. Prima-vista

 

στ. Πιάνο